Tarievenlijst

LOTUS® aanvragen en tarieven per 01-01-2013
A. Tarieven voor het optreden bij een plaatselijke afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, de Nationale Bond voor EHBO, EHBO Nederland, EHBO Limburg, Vereniging EHBO Noord-Brabant, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen en het Rode Kruis Korps.

Punt 1.
Aanvragen voor het optreden van LOTUS® slachtoffers dienen niet individueel doch aan de LOTUS® instructeur van de LOTUS® kring of aan een door de LOTUS® kring aangewezen contactpersoon(coördinator) te worden gericht. Hierbij kan de aanvrager bepaalde wensen ten aanzien van het aantal LOTUS® slachtoffers, de uit te beelden letsels, plaats en duur van het optreden naar voren brengen.

Punt 2.
Vóóraf moet op basis van deze tarieven tussen aanvrager en LOTUS® instructeur of contactpersoon de (totale) vergoeding aan onkosten inclusief vervoerstarief duidelijk worden afgesproken en eventueel schriftelijk worden vastgelegd. Afwijkingen van de tarieven zijn in onderling overleg mogelijk, doch kunnen niet worden afgedwongen.

Punt 3.
Voor het optreden als LOTUS® slachtoffer bij de vereniging of afdeling waarvan men als EHBO’er lid is, geldt de volgende regeling. Jaarlijks is het optreden gedurende zes lessen bij een Eerste Hulp-opleiding of serie herhalingslessen uitgesloten van vergoeding anders dan vergoeding voor verbruikt materiaal. Voor overige optredens binnen de eigen organisatie kunnen onderstaande tarieven worden toegepast. (Deze uitzondering is in overeenstemming met de voorwaarden die door “Het Oranje Kruis” zijn gesteld voor verlenging van de LOTUS® aantekening.)

Punt 4.
Vergoeding van onkosten in verband met het optreden als LOTUS® slachtoffer bij:

 • EHBO-verenigingen of afdelingen, uitgezonderd de bij punt 3 genoemde zes lessen.
 • Jeugd – EHBO lessen en examens op basisscholen

ten hoogste € 7,50 per persoon, per uur. Zie verder onder punt 8 en 9.

Punt 5.
Vergoeding van onkosten in verband met het optreden als LOTUS® slachtoffer bij EHBO-wedstrijden en demonstraties, georganiseerd door de onder A genoemde groeperingen:

ten hoogste € 7,50 per persoon, per uur. Zie verder onder punt 8 en 9.

Punt 6.
Vergoeding van onkosten in verband met het optreden als LOTUS® slachtoffer bij EHBO-examens, georganiseerd door de onder A genoemde groeperingen:

€ 7,50 per persoon, per uur. (per examen, maximaal 12 kandidaten).

Zie verder onder punt 8 en 9.

Punt 7.
Vergoeding van onkosten in verband met het optreden als LOTUS® slachtoffer bij Kaderrayon-bijeenkomsten:

ten hoogste€ 7,50 per persoon, per uur. Zie verder onder punt 8 en 9.

Punt 8.
Vervoerskosten van huis naar de plaats van optreden.

a. Als van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt de gemaakte kosten.
b. Als geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer doch van eigen

vervoer, dan geldt de vastgestelde maximale netto vergoeding per kilometer van € 0,20 per km.

Hierbij dient de mogelijkheid te worden onderzocht of met meer personen in één vervoermiddel kan worden gereisd.

Punt 9.
Eventueel kan een redelijke vergoeding voor telefoon-, fax-, porto-, e-mail en administratiekosten in rekening worden gebracht.

B. Tarieven voor het optreden bij bedrijven, overheidsdiensten, scholen en andere instellingen.

Onkostenvergoeding in verband met onder andere grimekosten, verzekeringskosten tot een bedrag van € 22,50 per deelnemer per uur, met een minimum van € 45,00 voor de eerste twee uur.

Vervoerskosten van huis naar de plaats van optreden.

a. Als van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt gemaakte kosten.
b. Als geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer doch van eigen vervoer, dan geldt een km-vergoeding van € 0,20 per km.

Hierbij dient de mogelijkheid te worden onderzocht of met meer personen in één vervoermiddel kan worden gereisd.

Voor het overige zijn de onder A punt 1, 2 en 9 vermelde tarieven van toepassing.

C. Overige bepalingen

De vergoedingstarieven van de organisatie LOTUS zijn niet van toepassing op medewerking van lotusslachtoffers aan films, TV-programma’s en andere activiteiten die buiten het bereik van “Het Oranje Kruis”, het Rode Kruis en Bedrijfshulpverlening vallen. Voor die optredens kunnen de betrokkenen zelf in overleg een tarief vaststellen.

De naam “LOTUS®” mag alleen worden gebruikt als het optreden in overeenstemming is met de doelstelling van de organisatie LOTUS, dat wil zeggen als de activiteit zich richt op verbetering van de eerste-hulp verlening. In andere gevallen werken de LOTUS® slachtoffers mee op persoonlijke titel.

Het verdient aanbeveling om in bijzondere situaties voor advies contact op te nemen met het dagelijks bestuur van de organisatie LOTUS.

Verkorte tarievenlijst :

 • EHBO cursus € 7,50 p/p, per uur
 • Wedstrijden/demonstraties € 7,50 p/p, per uur
 • EHBO examen € 7,50 p/p, per uur (per examen, max 12 kandidaten)
 • Jeugd EHBO lessen en examen op basisscholen € 7,50 p/p, per uur
 • Kaderrayon bijeenkomsten € 7,50 p/p, per uur
 • Bedrijven, overheidsinstellingen, scholen e/o andere instellingen € 22,50 p/p, per uur.
 • Reiskosten openbaarvervoer = kostprijs
 • Reiskosten eigen vervoer = € 0,20 per km
 • Administratiekosten factuur EHBO vereniging per mail € 0.75 (laag uurtarief)
 • Administratiekosten factuur EHBO vereniging met postzegel € 1.60 (laag uurtarief)
 • Administratiekosten factuur bedrijf, overheidsinstellingen, scholen e/o andere instellingen per mail € 1.00 (hoog uurtarief)
 • Administratiekosten factuur bedrijf, overheidsinstellingen, scholen e/o andere instellingen met postzegel € 1.85 (hoog uurtarief)